Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5

Ajánlott irodalom

Szék községről szóló írások a teljesség igénye nélkül

 • Bodó Julianna: Elvándorlók? Vendégmunka a Székelyföldön. Csíkszereda, 1996.
 • Bödör András: Székről indultam. Székelyudvarhely, 2000.
 • Carlile-Kovács Flóra–Puskás Katalin: „Emelj fel helyzetemből, míg kegyelmed le nem jár...” 1. rész  Egy széki, adventista asszony vallásos élete. Művelődés LX. évfolyam 2007. június-szeptember
 • Csorba János: Bár emlékezete maradjon meg. Budapest, 2001.
 • Entz Géza–K. Sebestyén József: A széki református templom. Kolozsvár, 1947, Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet
 • Farkas Csilla 2007: Kutatás történeti és terepbejárási adatok Szék község (Románia, Kolozs megye) régészeti topográfiájához. Dolgozatok az Erdélyi Múzeum Érem– és Régiségtárából. Új sorozat. II. kötet, Kolozsvár 2007 97–103. + 5 tábla
 • Farkas Csilla–Kiss Andrea: Egy mezőségi település, Szék (Sic) történeti tájhasználata. In. A táj változásai a Kárpát-medencében. Az erdélyi táj változásai. Szerk. Füleky György. Gödöllő 2008, 62-67.
 • Gabányi János: Rövid visszapillantás Szék városi múltjára. Kézirat. 1938. EA 23.742.
 • Gilyén Nándor: Szék népi építészete. In.: Népi építészet Erdélyben. Szentendre, 1999. 119-146. oldal
 • Gilyén Nándor: Az Erdélyi Mezőség népi építészete. Budapest, 2005. Terc kiadó
 • Gráfik Imre–Turbéky Dénes: Széki lakodalom. Marosvásárhely, 2000.
 • Gunda Béla: Hagyomány és európaiság. Budapest, 1994.
 • Győri Klára: Kiszáradt az én örömem zöld fája. Bukarest, 1975.
 • Hodor Károly: Doboka vármegye természeti és polgári esmertetése. Kolozsvár, 1837.
 • Imrő Judit: Széki lakodalom. Kézirat. EA 23.581.
 • Jávor Kata: A család, a szerepek és az identitás alakulása falun. In: Az identitás kettős tükörben. Budapest, 1989. 141-177.
 • Juhosné Szász Rozália: Szék. Helytörténeti ismertető. 1999. p. 43.
 • Kádár József: Szék. In: Kádár József - Réthi László - Tagányi Károly: Szolnok - Doboka vármegye monographiája I-VII. VI. köt. 379-426.
 • Kocsis Rózsa: Megszépült szegénység. Bukarest, 1988.
 • Kocsis Rózsa: Remények és kétségek között. Székelyudvarhely, 1997.
 • Kocsis Rózsi: Emlékek a gyerekkorból. Kézirat. 1996. EA 27.173.
 • Kocsis Rózsi: Nyitott könyv a lelkem. Egy anya vallomása. Budapest 2000. L’Harmattan Kiadó
 • Kornis Péter: Leltár. Erdélyi képek 1967-1998. Budapest, 1998.
 • Kós Károly: A régi Szék községi rendjéről. In: Kós Károly: Eszköz, munka, néphagyomány. Bukarest, 1980. 444-472.
 • Kós Károly: Ismeretlen mezőségi népviseletekről. In: Kós Károly: Népélet és néphagyomány. Bukarest, 1972. 191-209.
 • Kós Károly: Szék sajátosságairól. In: Igazság, 1970. X. 31.
 • Kósa László: A paraszti polgárosulás és a népi kultúra táji megoszlása Magyarországon (1880-1920.) Budapest, 1998.
 • Kósa László: Szék város nagyközség. In: Élet és Tudomány 1974. XXIX. 41. sz. 1942-1949.
 • Kovács Flóra: Változások Szék község életében. Széki füzetek 1. Sepsiszentgyörgy, 2000
 • Lajtha László: Széki gyűjtés. Budapest, 1954.
 • Lajtha László: Széki gyűjtés. Hegedűszólamai Virágvölgyi Márta lejegyzésében. Hangszeres népzenei példatár – Népzenei Füzetek. Budapest 2002. Hagyományok Háza
 • Martin György: A széki hagyományok felfedezése és szerepe a magyarországi folklorizmusban. In: Ethnographia 1982. 73-82.
 • Martin György: Szék felfedezése és tánchagyományai. In: Tánctudományi Tanulmányok. Budapest 1980-81. 239-281.
 • Nagy Olga: Széki népmesék. Bukarest 1976.
 • Nagy Olga: Paraszt dekameron. Budapest, 1977.
 • Nagy Olga: Újabb paraszt dekameron. Budapest 1983.
 • Nagy Olga: A törvény szorításában. Budapest, 1989.
 • Novák Ferenc: Széki úti napló. In: Néptáncos 1960/6. 14-18.
 • Sárkány Lóránd: A mezőségi Szék város története és népművészete. Kézirat. EA 88.
 • Seemayer Vilibárd: Kérdőív. Szék. Kézirat. EA 2381.
 • Dr. Szabó Márton: Szék község monográfiája. Néprajz és néphagyomány. Kolozsvár, 2010.
 • Szabó T. Attila: Szolnok-Doboka magyarsága. Dés-Kolozsvár, 1944.
 • Szentimrei Judit: Széki iratosok. Bukarest 1982, Kriterion Kiadó
 • Wagner Péter: Feneketlen a múltnak kútja... Szék népi építészetének dokumentumai. Nagyvárad 2005.Székelyföld. Kulturális folyóirat. Csíkszereda, XV. évfolyam 8. szám, 2011. augusztus
http://www.hargitakiado.ro/index.php?b=Njk=

Művelődés. Közművelődési folyóirat. Kolozsvár, LX. évfolyam 2007. június-szeptember
http://www.muvelodes.ro/index.php/Kiadas?id=34